.Go to the Club of Amsterdam Press Corner
PRESS RELEASE - PERSBERICHT

We selected your email address from public sources as one of the contact addresses of your organization or from a source, which identified you as a member of the media and therefore we send you this press release. If this is not correct, or if you do not wish to receive any further information such as press releases from us in the future, please unsubscribe at:
http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam
Subscription to our press releases at:
http://www.clubofamsterdam.com/pressregistration.htm

U ontvangt dit persbericht omdat uw e-mail adres door ons is geselecteerd uit openbare bronnen als één van de contactadressen van uw organisatie of uit een bron die aangeeft dat u als persoon deel uitmaakt van de media.
Indien dit onverhoopt niet juist is, of indien u in de toekomst geen persberichten of andere informatie meer van ons wilt ontvangen, stuur dan s.v.p. unsubscribe at: http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam
Subscription to our press releases at:
http://www.clubofamsterdam.com/pressregistration.htm


Sign up for the Club Amsterdam Journal - it's free!


.


PRESS RELEASE - PERSBERICHT

English version below.

10 jaar Club of Amsterdam, met een openbare brainstormsessie over belangrijke mondiale uitdagingen

De Club of Amsterdam zal ideeën, stellingen, observaties en oplossingen naar voren brengen en bediscussiëren voor vijf gebieden die geacht worden belangrijke uitdagingen te zijn door de Schloer Consulting Group. De belangrijkste overeenkomst hiervan is exponentiële verandering -- de voornaamste oorzaak voor invloedrijke maatschappelijke en economische crisis: demografie, energie, ecologie, voedsel en water en overbevolking.

Bezoek de publieke brainstormsessie:
http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=869

Hardy F. Schloer: "De wereld wordt tussen 2012 en 2025 voor meer en grotere uitdagingen gesteld dan ooit gedurende het bestaan van de mensheid."

Het is een gegeven dat we een climax van rampen tegelijkertijd meemaken, die samensmelten in één groot, dynamisch model, als de spreekwoordelijke "perfecte storm". De komende 20 jaar leven we in de 'tijd van de definitieve exponetiële groei'. Relatief vlakke groeicurven beginnen nu op hetzelfde moment om te buigen naar een snelle en steile groei die niet volgehouden kan worden en tesamen alle hier genoemde probleemgebieden extreem verergeren.

Om deze "perfecte storm" van samenhangende rampen het hoofd te bieden moeten we beginnen om problemen analyseren vanuit veel complexere en completere modellen. Als we niet in staat zijn om vanuit meer omvattende en interdisciplinaire modellen te denken, zullen we het nooit begrijpen, laat staan oplossen.

Het begrijpen is het startpiunt en cruciaal. De wereld, in het bijzonder de politieke en zakelijke leiders, meer dan ontkennen deze problemen. Misleiding, veelal op basis van dogmatische standpunten of winstbejag, schetsen dit soort ontkenning als noodzaak, om daarmee eigen belangen en egocentrische doelen te bereiken. In plaats daarvan moeten we onze uitdagingen zien vanuit de context van de samenheng tussen alle probleemgebieden, waarvoor de gehele mensheid de handen in één moet slaan en moet samenwerken om deze complexe situatie te begrijpen om tot oplossingsrichtingen te komen.

Het lustrum van van de Club of Amsterdam is een evenement gewijd aan de Openbare Brainstorm. De resulaten worden bekend gemaakt.

Met
Hedda Pahlson-Moller, Felix B Bopp, Raj Jagbandhan, Peter van Gorsel, Job Romijn,
Hardy F. Schloer, Kwela Sabine Hermanns, Andreas van Engelen, Humberto Schwab, Huib Wursten, Andrei Kotov, Diana den Held, Patrick Crehan, Aleksandra Parcinska, Stefan Lehner, Jelena Sonja Popadic, Oebele Bruinsma, John Grüter, Jan Sall, Robert Shepherd, Arjen Kamphuis, Maartje van Buuren, Mario Roelvinck en vele anderen ... En natuurlijk is er ook entertainment, en iets te eten en te drinken ...

10 jaar Club of Amsterdam betekent:
Meer dan 100 conferenties en workshops met meer dan 5.000 deelnemers. 151 uitganven van de Club of Amsterdam Journal. More dan 4.300 leden wereldwijd. Meer dan 50 Kennispartners. Meer dan 400 sprekers. De meeste evenementen in Nederland, maar ook in Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Sociale netwerken met meer dan 10.000 leden. 40 sponsororganisaties.

Zie onze presentatie op:
http://www.clubofamsterdam.com/about.asp?contentid=101

10 Years Club of Amsterdam
Thursday, December 6, start 18:30 ...
Location: India House Amsterdam, Spuistraat 239, 1012 VP Amsterdam
Tickets: Euro 10, Euro 20 or Euro 30, incl. drinks and snacks
The conference language is English.
This event is supported by India House Amsterdam
http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=867

- end -

 

#-#-#-#

The Club of Amsterdam provides free PRESS ACCREDITATION for the event.
If you want to apply, please get in touch with us:
press@clubofamsterdam.com

#-#-#-#

We initially announced a Press Conference on December 7. But we invite journalists to visit the Evening Event December 6 instead.

#-#-#-#

Press contact

Aleksandra Parcinska

press@clubofamsterdam.com

#-#-#-#


ENGLISH PRESS RELEASE10 Years Club of Amsterdam

Including a Public Brainstorm about key global challenges
.

The Club of Amsterdam is going to promote and discuss ideas, statements, observations and solutions for five areas that are considered key challanges by Schloer Consulting Group. The main characteristics are exponential changes - the primary cause for critical societal and economic crisis: demography, energy, environment, food, water, overpopulation, ...

Please visit the Public Brainstorm:
http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=869

Hardy F. Schloer: "The world will be tested between 2012 and 2025 by more challenges, than it has possibly in its entire existence of human development.

The fact is, that we experience all these climactic disasters concurrently, coming together in one dynamic model, like the proverbial 'perfect storm'. We are living in the next 20 years in the 'Age of Final Exponential Change' where relatively flat growth curves have all begun concurrently to transform into fast and vertical growth that is unsustainable and also complimentary to produce disastrous magnifications to all other here identified problem domains.

To manage this 'perfect storm' of complimentary disasters, we must begin to analyze our problems in much more complex and more inclusive models. Unless we begin to think in inclusive and interdisciplinary models, we will not even begin to understand; much less solve these problems.

Understanding is the first step, and it is vitally important. The world, and mostly its politicians and economic leaders are in deep denial about these problems. Misinformation, driven mostly by self-serving dogma, or greed for profit, cement this denial as necessity, to defend specific and selfish goals. However, just as we must look at all our challenges in the context of all concurrent problem domains, we also need the entire human population to come together, and participate in the understanding of this complex situation and also in the definition of solutions."

The Club of Amsterdam 10 Years Anniversary event is dedicated to this Public Brainstorm. The results will be made available.

With Hedda Pahlson-Moller, Felix B Bopp, Raj Jagbandhan, Peter van Gorsel, Job Romijn,
Hardy F. Schloer, Kwela Sabine Hermanns, Andreas van Engelen, Humberto Schwab, Huib Wursten, Andrei Kotov, Diana den Held, Patrick Crehan, Aleksandra Parcinska, Stefan Lehner, Jelena Sonja Popadic, Oebele Bruinsma, John Grüter, Jan Sall, Robert Shepherd, Arjen Kamphuis, Maartje van Buuren, Mario Roelvinck and many more ... Of course there will also be entertainment, food and drinks ....

10 Years Club of Amsterdam means:
More than 100 conferences and worshops with more than 5,000 attendees. 151 issues of the Club of Amsterdam Journal. More than 4,300 Members globally.More than 50 Knowledge Partners. More than 400 speakers. Events mainly in the Netherlands, but also in Spain, Germany, the UK … Social networks with more than 10,000 members. 40 supporting companies and organisations.

See also our presentation at
http://www.clubofamsterdam.com/about.asp?contentid=101

10 Years Club of Amsterdam
Thursday, December 6, start 18:30 ...
Location: India House Amsterdam, Spuistraat 239, 1012 VP Amsterdam
Tickets: Euro 10, Euro 20 or Euro 30, incl. drinks and snacks
The conference language is English.
This event is supported by India House Amsterdam
http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=867

- end -

#-#-#-#

The Club of Amsterdam provides free PRESS ACCREDITATION for the event.
If you want to apply, please get in touch with us:
press@clubofamsterdam.com

#-#-#-#

We initially announced a Press Conference on December 7. But we invite journalists to visit the Evening Event December 6 instead.

#-#-#-#

The Club of Amsterdam is an independent, international, future-oriented think tank involved in channelling preferred futures. It involves those who dare to think out of the box and those who don't just talk about the future but actively participate in shaping outcomes.

We organize events, seminars and summits on relevant issues and publish findings & proceedings through various off-line and online media channels. Our goal is to become a global player and catalyst for innovation in industries, science and society.
We currently have more than 4,300 members globally.

The Club of Amsterdam is a not-for-profit foundation registered in the Netherlands.

http://www.clubofamsterdam.com

#-#-#-#

Press contact

Aleksandra Parcinska
press@clubofamsterdam.com

#-#-#-#

You can find resources related to this topic in the sections about

Club of Amsterdam Journal


and for more events
Agenda


http://www.clubofamsterdam.com


Club of Amsterdam
Press Corner
Aleksandra Parcinska
Amsterdam
The Netherlands

press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

.Go to the Club of Amsterdam Press Corner