.Go to the Club of Amsterdam Press Corner
PRESS RELEASE - PERSBERICHT

We selected your email address from public sources as one of the contact addresses of your organization or from a source, which identified you as a member of the media and therefore we send you this press release. If this is not correct, or if you do not wish to receive any further information such as press releases from us in the future, please unsubscribe at:
http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam
Subscription to our press releases at:
http://www.clubofamsterdam.com/pressregistration.htm

U ontvangt dit persbericht omdat uw e-mail adres door ons is geselecteerd uit openbare bronnen als één van de contactadressen van uw organisatie of uit een bron die aangeeft dat u als persoon deel uitmaakt van de media.
Indien dit onverhoopt niet juist is, of indien u in de toekomst geen persberichten of andere informatie meer van ons wilt ontvangen, stuur dan s.v.p. unsubscribe at: http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam
Subscription to our press releases at:
http://www.clubofamsterdam.com/pressregistration.htm


Sign up for the Club Amsterdam Journal - it's free!


.


PRESS RELEASE - PERSBERICHT

Nederlands
English

De Toekomst van de Financiele Infrastructuur
Een dialoog georganiseerd door de Club of Amsterdam over product- en dienstenontwikkeling in de bancaire sector

In 2008 gebeurde het ondenkbare. Lehman Brothers ging failliet. Banken zochten onderdak bij overheden. In 2010 gebeurde opnieuw iets ondenkbaars. Lokale Europese economiën bleken op lucht te zijn gebaseerd. Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland. Wat of wie kunnen we nu nog vertrouwen?

De financiële infrastructuur is fundamenteel gebaseerd op vertrouwen, tussen klanten, financiële instellingen en overheden. Reddingsacties door overheden, de Wereldbank, het IMF, maar kunnen we daar nog wel iets van verwachten?

Misschien moeten we anders denken? Misschien moeten zoeken naar wegen waarmee we de robustheid van de financiële sector kunnen versterken? Meer transparantie? Het wegnemen van de noodzaak om interventies te doen. Bedelf klanten onder loyaliteit. Hoe kunnen we klanten verleiden? Differentiatie van producten en diensten, met toegevoegde waarde voor bank én klant? Echt risicomanagement voor klanten? Interactie op basis van de waarde van de wederzijdse relatie, niet met standaard producten.

Dus, hoe zullen financiële producten en diensten er in de toekomst uitzien? Transparanter? Zullen klanten in staat zijn om hun eigen risico echt te managen? Zit er serieuze toegevoegde waarde in de relatie tussen bank en klant, voor beiden? Zorgt de concurrentie tussen financiële instellingen voor een lange-termijn focus?

Concept door John Grüter, Partner, Digital Knowledge

Sprekers en onderwerpen zijn:
Introductie en aftrap door John Grüter.

Maarten Mol, COO van ABN Amro voor Commercial & Merchant Banking, spreekt over "Earning Trust", over de rol van de klanten en de bank zelf, maar ook over de rol van de toezichtshouders en de centrale banken.
Bouke de Vries, Senior Economist van Rabobank Nederland gaat in op "Strengths of the cooperative model - a more effective value proposition for clients?" en spreekt over de verschuiving van de perceptie over cooperatieve banken, voor de crisis en nu.
Dave Rietveld, Manager Innovation van Equens, leidt in over "Transparency of financial settlement - rethinking the value proposition of institutions", waarin hij in gaat op de rol van centrale verrekening in mondiale financiële processen en de invloed die dat heeft op de toegevoegde waarde van financiële instellingen.
Hans Hintzen, Partner Hintzen Legal services, gaat in op "The ratio of leverage" en bekijkt de crisis vanuit het (juridische) perspectief hoe het zo ver heeft kunnen komen.

De voertaal is Engels.


the future of Financial Infrastructure

What influence will the crises have on financial services and products?
Thursday, January 20, 2011
Registration: 18:30-19:00, Conference: 19:00-21:15
Location: Deloitte, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam
http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=831

Over de Club of Amsterdam
De Club of Amsterdam is een onafhankelijke, internationale, toekomstgerichte denktank, betrokken bij het richten van wenselijk geachte toekomstperspectieven. De Club of Amsterdam betrekt mensen die "out of the box" durven te denken en diegenen die niet alleen maar er over praten, maar ook actief meewerken aan het bereiken van die perspectieven.

De Club of Amsterdam organiseert evenementen, seminars en congressen over relevante onderwerpen en publiceert de resultaten en notulen via verschillende typen media, zowel traditioneel als online. Het doel is om een mondiale speler te worden en een katalysator te zijn voor innovatie in de industrie, wetenschap en maatschappij. Er zijn momenteel meer dan 4200 leden wereldwijd.

De Club of Amsterdam is een stichting zonder winstoogmerk, geregistreerd in Nederland.
The future of Financial Infrastructure

What influence will the crises have on financial services and products?

A public dialogue organised by the Club of Amsterdam
.

In 2008, the unthinkable happened. Lehman Brothers went bankrupt. Banks had to seek shelter with governments. In 2010, the unthinkable happened again. Local European economies were based on bubbles. Greece, Spain, Portugal, Ireland. What or who can we trust?

The financial infrastructure is intrinsically based on trust, between clients, financial institutions and governments. No trust, no financial infrastructure. Bail out by governments, the World Bank, the IMF, but can we still trust them to do so?

Perhaps we should think differently. Perhaps we should look for ways to boost robustness of the financial infrastructure. Increase transparency. Take away the need for intervention. Infuse loyalty into clients. How to seduce them? Products and services differentiation, mutual value. Client-side risk management. Interaction based on relationship, not (simple) products.

So, what will future financial products and services look like? Will they be more transparent? Will they allow clients to accurately manage risk? Will they return serious value for the relationship? Will competition between financial institutions force a long-term relationship focus?

Concept by John Grüter, Owner, Digital Knowledge

Maarten Mol, COO, Commercial & Merchant Banking, ABN AMRO
Earning Trust
Can supervisors earn trust for banks? Can regulators earn trust for banks? Have the forces that caused the loss of trust fundamentally changed? How even is the playing field? What a bank can do to regain trust.

Bouke de Vries, Senior Economist, Economic Research Department, Rabobank Nederland
Strengths of the cooperative model - a more effective value proposition for clients?
In his presentation Bouke will focus on the case of the Rabobank in the credit crisis and the future of cooperative banking: "Before the financial crisis, cooperative banks were sometimes seen as stable but rather boring. But several studies have shown that the cooperative model has weathered the storms better than most. For instance, Rabobank did not need state support during the crisis. What is the reason for this relatively strong performance? What are strengths and weaknesses of the cooperative model? And what does the future look like?"

Dave Rietveld, Manager Innovation, Equens
Transparency of financial settlement - rethinking the value proposition of institutions
Increasing electronification and standardisation of the payments intrustry enables all users to gain control of their own financial processes. Global transfer and settlement of funds within minutes without any hidden process steps, unclear predictability or hidden risks are becoming standard for everybody. Information is widespread available due to internet and standard payment infrastructures which increase transparency and confidence in the financial systems. On the other hand, due to these developments, banks might lose their unique selling points (trust, exclusive knowledge, exclusive networks) to other parties. Financial institutions are forced to rethink the value that they want to deliver to their clients. This presentation gives some insight in recent and current market developments, which will definitely trigger and expedite that rethinking.

Hans Hintzen, Hintzen Legal Services
The Ratio of Leverage
How it begun, and the impact of the financial crisis on the infrastructure of financial markets and of the financial services industry from a legal perspective.

The conference language is English.

the future of Financial Infrastructure
What influence will the crises have on financial services and products?
Thursday, January 20, 2011
Registration: 18:30-19:00, Conference: 19:00-21:15
Location: Deloitte, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam
http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=831

About the Club of Amsterdam
The Club of Amsterdam is an independent, international, future-oriented think tank involved in channelling preferred futures. It involves those who dare to think out of the box and those who don't just talk about the future but actively participate in shaping outcomes.

It organises events, seminars and summits on relevant issues and publishes findings & proceedings through various off-line and online media channels. Its goal is to become a global player and catalyst for innovation in industries, science and society. We currently have more tan 4,200 members globally.

The Club of Amsterdam is a not-for-profit foundation registered in The Netherlands.


- end -


The Club of Amsterdam provides free PRESS ACCREDITATION.
If you want to apply, please get in touch with us:
press@clubofamsterdam.com


The Club of Amsterdam is an independent, international, future-oriented think tank involved in channelling preferred futures. It involves those who dare to think out of the box and those who don't just talk about the future but actively participate in shaping outcomes.

We organize events, seminars and summits on relevant issues and publish findings & proceedings through various off-line and online media channels. Our goal is to become a global player and catalyst for innovation in industries, science and society.

The Club of Amsterdam is a not-for-profit foundation registered in The Netherlands.

http://www.clubofamsterdam.com

#-#-#-#

You can find resources related to this topic in the sections about

Club of Amsterdam Journal


and for more events
Agenda


http://www.clubofamsterdam.com


Club of Amsterdam
Press Corner
Felix Bopp
Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700

press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

.Go to the Club of Amsterdam Press Corner