Club of Amsterdam, Future, Think Tank ..
Menu

Club of Amsterdam Journal
Free Subscription
click here

 

 

 


 

 

 

 


 


 

 


 

  


 

 


 

 

 

  
 


 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

keyword search

Duurzame mobiliteit
Average reader rating: 9  
by André Hammer, algemeen directeur, Connekt 04 the future of Mobility

Bijdrage Forum - Nieuwsblad Transport

Duurzame mobiliteit - noodzakelijke én kansrijke opgave voor de toekomst van Nederland

De mobiliteit in Nederland nadert haar fysieke grenzen. Het dichtslibben van het wegennet, de problemen op het spoor en de slechte bereikbaarheid van(uit) de Randstad, maar ook de grote steden daarbuiten, spelen ons ernstig parten. De consequenties voor onze economische ontwikkeling en maatschappelijke ontplooiing zijn slechts bij benadering vast te stellen. Dit geldt versterkt voor de internationale positie van Nederland.

Maar we naderen ook de psychologische grenzen van de mobiliteit. Files en onbereikbaarheid, de dienstverlening van de Nederlandse spoorwegen zijn onderwerp van dagelijks geklaag. Er is steeds minder draagvlak voor extra capaciteit van het wegennet. We moeten en willen mobiel zijn, maar dat mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving en ons milieu. Dat we moeten betalen voor het bezit en niet voor het gebruik wakkert die weerstand aan.

Zo langzamerhand dringt door dat we te maken hebben met een probleem, dat we niet langer voor ons uit kunnen schuiven. Het vorige week verschenen rapport "Bewust mobiel, beter bereikbaar" van de Raad voor Verkeer en Waterstaat onderstreept dat nog eens duidelijk. De dringende vraag is echter: hoe pakken we dit probleem aan? En hoe vinden we blijvende oplossingen?

Naar duurzame mobiliteit
Nederland zit in een impasse. Het overheidsbeleid schiet tekort en richt zich op steeds kortere termijn. Toch blijven de verwachtingen jegens de overheid heel traditioneel. Ten onrechte. Want de overheid is al lang niet meer de enige probleemhebber. En dat kan ze ook niet zijn. Het is een probleem van de hele samenleving, inclusief het bedrijfsleven. Oplossingen zullen dan ook breed gedragen moeten zijn, want zonder betrokkenheid van alle partijen bij de aanpak zal het niet lukken. Want geen van die partijen kan die immense opgave alleen aan.

Om uit deze impasse te komen zijn fundamentele en verreikende keuzes nodig. Zonder grote omwentelingen en sprongen voorwaarts lukt het niet meer om voor volgende generaties nog voldoende perspectief te bieden. Een overgang naar duurzame mobiliteit is de enige uitweg. Alleen zo kunnen we een verantwoorde afweging maken tussen de noodzakelijke economische ontwikkeling enerzijds en anderzijds leefbaarheid en milieu. Dan zijn we in staat om in 2020, afgezet tegen 1995, zonder probleem tot vijftig procent groei in personenvervoer op te vangen en twee tot drie maal zoveel goederen te vervoeren.

Naast duurzame mobiliteit moet ook betrouwbare bereikbaarheid ons doel zijn. Niets meer en minder dan de garantie dat we op een gewenst tijdstip onze gewenste bestemming kunnen bereiken of goederen kunnen afleveren. Voor het bedrijfsleven is dat van eminent belang.

Korte en lange termijn
Duurzame mobiliteit en betrouwbare bereikbaarheid zijn helaas lange termijn doelen, waar we al mee hadden moeten starten. Elke dag tijdverlies brengt ons naar verhouding nog verder achterop.

Op korte termijn liggen de mogelijkheden al voor het oprapen. In het advies geeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat al aanzetten. Meest in het oog lopend is het advies om toch weer de ontwikkeling van het beprijzen van mobiliteit vlot te trekken. Mobitarief noemt de Raad dat en dat is beter dan kilometerheffing. Terecht vindt de Raad, dat duidelijk moet zijn, dat de mobilist er ook iets voor terug krijgt. Wat mij betreft mag dat nog wel wat verder gaan dan de Raad suggereert. Dat ligt vooral in de koppeling met commerciële dienstverlening, die het mobitarief nog aantrekkelijker kan maken en ook het zo noodzakelijke draagvlak van het concept vergroot. We moeten ook kijken naar het buitenland waar ze op dit gebied al verder zijn dan wij.

De Raad noemt trouwens ook randvoorwaarden, zoals betere informatievoorziening en regionaal verkeersmanagement. Ook op dat terrein zijn al interessante ontwikkelingen gaande. En uit eigen ervaring wil ik verder wijzen op de ontwikkeling van logistieke concepten op het gebied van goederenvervoer. Samen met NDL en een aantal partners onder kennisinstellingen en bedrijven werkt Connekt bijvoorbeeld aan Distrivaart en aan projecten op het gebied van binnenstedelijke distributie.
Voor de lange termijn moeten overheid, bedrijfsleven en wetenschap zoeken naar oplossingen om de transitie van het huidige stelsel van technologie en beheer naar een integraal systeem op gang te brengen. Om duurzame mobiliteit te bewerkstelligen is een goede kennisinfrastructuur van doorslaggevend belang.

Nederland behoudt en versterkt hiermee haar internationale voorbeeldpositie als transport- en transitieland, dat mobiliteit in omgevingsvriendelijke banen weet te leiden. Innoverend vermogen, waarvoor de kennisinfrastructuur de onmisbare basis vormt, is cruciaal voor blijvende concurrentiekracht. Diepgaand onderzoek naar nieuwe technologie en samenwerking van partijen kan ervoor zorgen, dat de technische mogelijkheden economisch en organisatorisch haalbaar worden.

Binnen Connekt, het publiek private kennisnetwerk voor innovaties in verkeer en vervoer, wordt een kennisconsortium gevormd van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. In vier jaar wil zij een vooraanstaande kennisinfrastructuur opbouwen die voortdurend speerpunten van kennisontwikkeling aanwijst en vormgeeft. Connekt bundelt kennis van bestaande Centers of Excellence en biedt deze de beleidsmakers en bedrijven aan ter benutting voor innovatie van hun (beleids)producten.

Betrokkenheid bedrijven in kennisinfrastructuur zeer aantrekkelijk
Voor bedrijven is het zeer aantrekkelijk invloed te hebben op de onderzoeksagenda naar innovatieve ontwikkelingen rond mobiliteit en bereikbaarheid. Niet alleen ondervinden zij een directe spin-off naar eigen producten- en dienstenontwikkeling, maar zij zien ook als eerste de maatschappelijk en economisch relevante ontwikkelingen en trends. Zij kunnen eigen vragen of eigen onderzoek in een breder verband inbrengen en dat levert bedrijfseconomisch gezien voordeel op: met een geringe eigen bijdrage krijgen ze omvangrijker en diepgaander onderzoeksresultaten dan wanneer zij zelf onderzoek doen. Een multiplier-effect dus.

Kansen voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen
Overheid, bedrijfsleven én wetenschap zullen over hun eigen schaduw moeten springen. Zij moeten de handen ineenslaan. Op weg naar duurzame mobiliteit en betrouwbare bereikbaarheid. De weg waarlangs dat het beste kan is een daadwerkelijk publiek privaat partnerschap (PPP). Voor elk van die geledingen ligt dáár de grote kans. Zo kan het bedrijfsleven een instrumentarium ontwikkelen, dat wordt geďmplementeerd en dat haar tevens maatschappelijk aanzien biedt. De overheid kan op verantwoorde wijze haar publieke taken verankeren. En de kennisinstellingen ontwikkelen een gestructureerd onderzoeksprogramma, waarmee de grenzen verlegd kunnen worden.


See also the Club of Amsterdam Conference about 'the future of Mobility'
Rated 9 by other users. What do you think? [rate this article]

Copyright © 2002-2020 Club of Amsterdam. All rights reserved.    Contact     Privacy statement    Cancellation Policy